کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازده‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
 
پدیدآور:
درف‌، ری‍چ‍ارد
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ی‍اوش‌
ح‍اج‌م‍ح‍م‍دی‌، اک‍ب‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍وول‌، پ‍اول‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدل رادیو کنترل سیستم های کنترل از راه دور
نیوول ، پاول ؛  قم موسسه میکروالکترونیک   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۶‬,‭‌ن۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اسمعیل زاده ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ششمین گردهمائی مسئولین ابزار دقیق و کنترل نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در کنترل ( نیروگاههای بخاری )
حاج محمدی ، اکبر ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ح۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول کنترل سیستمها
رحیمی ، عبدالحسین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭ر۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل کار کرد گروهی محرکها
تاج بخش ، سیاوش ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ت۲،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل پیشرفته
درف ، ریچارد ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک