کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ک‍ارآی‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍اره‍ا
پ‍ارک‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍اری‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ب‍اره‍ای‌ م‍ص‍رف‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌
ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ق‍ن‍د و ش‍ک‍ر
 
پدیدآور:
زم‍ردی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍ود
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مهر ماه سال ۱۳۶۳
شرکت توانیر .گروه آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه بار و انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل بار و فرکانس در سیستمهای انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار ۲
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری از سیستمهای انرژی الکتریکی
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد :بهره برداری از شرکتهای مدیریت تولید و نیروگاهها در نیمه اول سال ۱۳۷۴ و بررسی وضعیت سوخت مصرفی در زمستان ۷۴ و پیش بینی تعمیرات نیمه اول سال ۱۳۷۵
سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق در چین
وزارت نیرو ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه آماری بار سیستم و مناطق در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۰۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مرداد ماه سال ۱۳۶۳
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر برنامه ریزی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات بار و انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات بار و انرژی آذر ماه سال ۱۳۶۳
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه بار و انرژی بهمن ماه سال ۱۳۶۳
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ذخیره انرژی الکتریکی
زمردی مقدم ، محمود ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۹۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت قند
وزارت نیرو .امور برق .طرح و برنامه برق .دفتر مطالعات بارو انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ادبیات موجود در زمینه مدلهای تولید و هزینه انرژی و ملاکهای کارآیی اقتصادی ، عنوان پروژه :بررسی دورنمای سیستم عرضه انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش انرژی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتیجه گیری طراحی سیکل حرارتی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستمهای جانبی و کمکی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم ذخیره سازی
مرکز تحقیقات نیرو۰متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای انرژی خورشیدی در پارک انرژی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2