کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍راک‍ز دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
پ‍روت‍ک‍ل‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ل‍ه‌م‍ت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍از
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍ن‍ت‍رف‍ی‍س‌
ان‍ب‍اره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
م‍راک‍ز دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‌ زاده‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ج‍واد
م‍رت‍ض‍وی‌ درچ‍ه‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍راز، داری‍وش‌
م‍لاح‍اج‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر]
دف‍ت‍رف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی در مورد چگونگی سیستمهای مواجهه (Interface) در سیستم اینتراکتیک دازا و سیستم های جانبی کامپیوتر
فراز، داریوش ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبنای زمان سیستم ساعت دیسپاچینگ
شاهی ، محمود ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول کلی سیستم جمع آوری و انتقال اطلاعات ( دازا)
توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش امکانسنجی شناخت و تعیین انبار
توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گردهمائی مسئولین وکارشناسان ابزار دقیق وکنترل - نیروگاههادرنیروگاه شهیدسلیمی - نکاء
وزارت نیرو ؛  تهران دفترفنی بهره برداری تولید. گروه ابزار دقیق   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره آموزش مستندسازی نظام کیفیت بر اساس مدلهای ISO 9000 کد دوره QATC4 : ویژه معاونت دیسپاچینگ و بهره برداری توانیر آذرماه ۱۳۷۷
۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۴۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره آشنایی با مفاهیم کیفیت و استانداردهای ISO 9000 کد دوره QATC1 : ویژه معاونت دیسپاچینگ و بهره برداری توانیر آذرماه ۱۳۷۷
۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۴۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد اینترفیس پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت با سیستمهای دیسپاچینگ
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه تولید و انتقال ایران و دیسپاچینگ ملی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از قابلیتهای اطلاعاتی مراکز دیسپاچینگ درکمک به وظایف سایر مدیران
مرتضوی درچه ، مجتبی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فاز اول پروژه بررسی و طراحی سیستمهای ارتباطات ماهواره ای VSAT
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستمهای مختلف دیسپاچینگ و پیشنهاد دیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقه ای غرب
باقری ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش درس پروژه تحقیق ۱ : مطالعه سیستم تله متری مرکز دیسپاچینگ تهران
[تهران توانیر   ، بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
رعایت الگوی سیستمهای باز در طراحی مراکز دیسپاچینگ
ملاحاجیان ، سعید ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
پایگاه داده های بیدرنگ در سیستمهای دیسپاچینگ
فیض اله زاده اردبیلی ، جواد ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
پروتکلهای تبادل اطلاعات از راه دور در سیستمهای دیسپاچینگ برق
ابراهیمی ، مسعود ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
روشهای ایجاد مراکز دیسپاچینگ در داخل کشور
آقایی ، محمود ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۳۹۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه شناخت بازار تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات صنعت برق کشور
[تهران توانیر]   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک