کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار ۴x۲۵۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ک‍ردن‌ ن‍وت‍رال‌
ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌
ب‍رق‌ گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌
گ‍رم‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ای‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ر آن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌
ص‍اع‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍وچ‍ک‍پ‍ور، آرش‌
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍زی‍دی‌، اح‍م‍د
اح‍م‍دی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، اح‍م‍د
رزاق‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
رح‍م‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
ص‍دق‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
آل‍ه‌ ص‍وف‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍رک‍ت‌ - زه‍را - آل‍م‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍ون‍ن‍ک‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری مقاومت زمین ، سیستمهای زمین الکتریکی ، مقاومت مخصوص زمین
صدق ، محمدحسین ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی
مزیدی ، احمد ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارشی از دومین سمپوزیوم توسعه و بهره برداری منابع ژئوترمال
کوچکپور، آرش ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتیجه گیری طراحی سیکل حرارتی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی انواع سیکلهای قدرت نیروگاههای زمین گرمائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۱۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستمهای جانبی و کمکی نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :طراحی مفهومی سیستم سازه و سیویل نیروگاههای زمین گرمایی .عنوان پروژه :بررسی و تحقیق ، اکتشاف انرژی زمین گرمایی و نیروگاههای مربوطه
تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد سیستم زمین شبکه های توزیع
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۲۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تغذیه تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم اتصال زمین
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول و مبانی طراحی سیستم زمین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق نیروگاههای بخار
رحمانی ،محمود ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حفاظت در مقابل صاعقه
تهران معاونت بهره برداری شرکت توانیر. دیسپاچینگ ملی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد صنعت برق ایران
وزارت نیرو .سازمان توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات امکان سنجی نیروگاه حرارتی زغالسنگ سوز مازندران
[تهران شرکت موننکو   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خطرات و اثرات برق گرفتگی در بدن انسان و طریقه جلوگیری از آن
رزاقی ، جمشید ؛  آلمان ، [تهران ] شرکت - زهرا - آلمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
زمین کردن پستهای فشار قوی
احمدی یزدی ، محمد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتصال زمین در سیستمهای برق فشار ضعیف
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
زمین کردن نوترال سیستمهای الکتریکی
احمدی پور، احمد ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم زمین (Earthing System)
آله صوفی ، ابراهیم ؛  وزارت نیرو. مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور ۱۳۶۹
شماره راهنما: پ‌-۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک