کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍ت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ه‍زاره‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوزم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
وی‍ن‍دوز ان‌ ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌،م‍ه‍رداد
ک‍راف‍ورد، ش‍ارون‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍وی‍س‌، ج‍ری‌
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
رث‍ب‍ون‌، ان‍دی‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
دی‍وی‍س‌ ،پ‍ی‍ت‍ر
ه‍ان‍ی‌ ک‍ات‌، ج‍ری‌
ل‍وای‍ن‌، ج‍ان‌
ک‍رک‍م‍ا، م‍اری‍ان‌
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
دی‍وی‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍اک‍ت‍وس‌
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍د
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
پ‍وی‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ل‍وه‌
س‍رن‍ا
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل زبان اسمبلی
تهران سرنا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭ر۲‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل MS-DOS برای پرسنال کامپیوترها
نورتون ، پیتر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزاستفاده از[ Windows 98 ویندوز۹۸Climatology ]
کرافورد، شارون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Windows NT'server 4.0 ویندوز ان تی سرور۴/۰]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز ۹۸ در ۲۱ روز
کسل ، پل ؛  تهران موسسه نشر فرهنگی زند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :ویندوز۹۸
آندردال ، برایان ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،آ۸۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع پیشرفته : ویندوز۹۸
مک فدریز، پل ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،‌م۶۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مایکروسافت ویندوز ۲۰۰۰ گام به گام ( Microsoft Windows 2000 Professional Step by Step)
کرکما، ماریان ؛  تهران نشر کاکتوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۲۰۰۰ میکروسافت
هانی کات ، جری ؛  تهران پیک علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ه۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
فهیمی ،مهرداد ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۹‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز ۲۰۰۰ در ۲۱ روز
دیویس ،پیتر ؛  تهران پویند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Windows 2000 ویندوز۲۰۰۰]
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴۹‌ف‍لا۷۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خوآموز ویندوز ۲۰۰۰ در ۲۱ روز
دیویس ، پیتر ؛  تهران پویند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویندوز[ ME می ( ]مفقودی )
لواین ، جان ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ل۸۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویندوز[ XP ایکس .پی ]مقدماتی و پیشرفته
فرسایی ، داریوش ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف۴۵۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی windows XP
رثبون ، اندی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،ر۲۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ( Red Hat Linux رد هت لینوکس )
محبوبی ، علی ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹،۴‌م۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام (windows Me (millennium ویندوز ام .ای ( میلینیوم )
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی گذرا به نسخه حرفه ای ویندوز ۲۰۰۰ مایکروسافت ( مرجعی ساده و تصویری با شیوه ای گام به گام )
جویس ، جری ؛  تهران انسیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹‌ج۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی [ MCSE - Windows NT server 4 ام .سی .اس .ای - ویندوز ان .تی سرور۴]
شرکت مایکروسافت ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ش۳۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3