کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژاپ‍ن‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ول‍ت‍اژ
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ول‍ت‍اژ
 
پدیدآور:
ع‍طارزاده‌، ح‍م‍زه‌
رن‍ج‍ب‍ر، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ق‍طب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
س‍راچ‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،ج‍واد
ک‍ش‍اورزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍راز، داری‍وش‌
آری‍لاگ‍ا، ج‍ی‌
رض‍وی‍ان‌، ح‍س‍ن‌
ج‍ای‍ک‍وت‌، ری‍م‍ون‍د، ۱۹۳۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍ات‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت سیستم قدرت
آریلاگا، جی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل دیجیتالی مدرن
جایکوت ، ریموند، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ج۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خازنهای موازی
قطبی ، علیرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ(RVA (regulator voltage automatic
حسینی ،جواد ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روشی مناسب جهت کاهش پیک مصرف برق از طریق بکارگیری سیستم رایپل کنترل
[بی جا] شرکت مهندسی هاتل   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی در مورد چگونگی سیستمهای مواجهه (Interface) در سیستم اینتراکتیک دازا و سیستم های جانبی کامپیوتر
فراز، داریوش ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی سیستم های کنترل دیگ بخار در نیروگاه بعثت - تهران
سراچی ، همایون ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مراکز کنترل کامپیوتری برق
کشاورزان ، محمدرضا ؛  [بی جا] سازمان برق ایران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خطا و بررسی آن در ابزار دقیق و سیستمهای کنترل آنالوگ
احمدی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظری اجمالی بر مرکز اطلاعاتی موجود در نیروگاه رامین اهواز
عطارزاده ، حمزه ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد DATABUS در کنترل غیرمتمرکز نیروگاه
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در کنترل نیروگاهها
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز و سنتز سیستمهای کنترل
رنجبر، علی محمد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به اطریش ، بازدید و نظارت بر نحوه کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق جهت تست کارآئی بویلرهای نیروگاه طوس ، ۲۷ خرداد الی ۹ تیر ماه ۱۳۶۷
یاسبی ، علی اکبر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل بار و فرکانس در سیستمهای انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار ۲
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح مذاکرات انجام یافته در ژاپن
رضویان ، حسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6