کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ، س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
ب‍رق‌-س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ب‍رق‌، س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌ - س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ودار و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
گ‍راه‍ام‌، ک‍ن‍ارد ک‍ادوی‍ل‌
ری‍خ‍ت‍ر، ه‍رب‍رت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ظف‍ر زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
اح‍م‍دی‌ ، ب‍ه‍روز
ش‍ی‍ائ‍طه‌، ک‍ارل‌
م‍ظف‍رزن‍گ‍ن‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
روزب‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
پ‍ی‍روز؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ده‍خ‍دا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیم کشی داخلی برای مراکز صنعتی و تاسیسات بزرگ
گراهام ، کنارد کادویل ؛  تهران پیروز؛ فرانکلین   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیم کشی علمی و عملی
مظفر زنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیمکشی علمی و عملی
مظفرزنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی و عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان ترنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های الکتریکی و طرز کار آنها
شیائطه ، کارل ؛  ؟ ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۵‬,‭‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات و کارگزاری برق
احمدی ، بهروز ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی واجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه وبودجه .دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵،۱۳۷۱ -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد مهارت و استاندارد آموزش در مشاغل تکنیسین درجه ۲ برق صنعتی
موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمکشی آسان
ریختر، هربرت ؛  [ تهران ] شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ر۹‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال ۱۳۸۲
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۸۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک