کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط ه‍وای‍ی‌ -ح‍ف‍اظت‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌ ) -پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ --س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا --ح‍ف‍اظت‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌)
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌
ب‍رق‌ -ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ ، ن‍ی‍رو -ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۷-
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌،طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌ ،۱۳۲۷-
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌
دن‍ی‍ا
دف‍ی‍ن‍ه‌
ب‍ازت‍اب‌
۱-۱
آزاده‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍اوش‌ پ‍رداز
ک‍اوش‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طریق نوین انتقال انرژی تحت ولتاژهای بالا و فوق بالا
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ش۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وصل مجدد اتوماتیک در خطوط انتقال انرژی با ولتاژ بالا ۲۳۰-۷۵۰ کیلوولت
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ش۲۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  ۱۲۵۳ ۱-۱   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی محیط و ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  [تهران ] بازتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۳‬,‭‌ش۲آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اضافه ولتاژهای قطع و وصل در شبکه های انتقال انرژی با ولتاژ ۲۲۰-۷۵۰ کیلو ولت
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۵۲۱‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رعد و برق و خطوط انتقال انرژی =Lighting and power system
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران شاهرخشاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۳۱‬,‭‌ش۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری انتقال انرژی و طرح خطوط مدرن
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ش ۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برقگیریهای فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران دفینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی خطوط انتقال انرژی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ،۱۳۲۷- ؛  تهران دنیا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایستگاههای فشارقوی با ایزولاسیون گاز(GIS)
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۷۵۱‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برقگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رله های حفاظتی در ماشین های سنکرن ( ژنراتورها)
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲ر۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایستگاههای فشار قوی :در ردیف ولتاژهای ۲۰ - ۲۳۰ کلیو ولت بهره برداری طراحی - انتخاب تجهیزات
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران دنیا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش خاموش نمودن قوس و انتخاب کلیدها
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران دنیا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۴۲‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی :کتاب دوم افزایش ولتاژ در خطوط انتقال انرژی
شاهرخشاهی ،طهماسبقلی ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ش۲‌ح۷۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایستگاه های فشار قوی با ایزولاسیون هوا ( در ردیف ولتاژهای ۲۰-۲۳۰ کیلوولت )
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت الکتریکی رله های حفاظتی هوشمند در نیروگاه ها
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌ش۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهای تولیدی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران نگین دانش : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲‌ح۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برقگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رله های حفاظتی دیجیتال در ایستگاه های فشار قوی ( کتاب سوم )
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲ر۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2