کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍س‍ت‍رده‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ داده‌ه‍ا
ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ل‍م‍ب‍رت‌، ت‍وم‍اس‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو( م‍ت‍ن‌)
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
روش‍ن‌م‍ی‍لان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍ت‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و ترکیب مدار
تیمز، گابورسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌ت۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل شبکه های الکتریکی
گیوی ، حسن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌گ۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تلفات انرژی الکتریکی و ضرورت کاهش آن :بررسی تلفات در شبکه برق آذربایجانشرقی
روشن میلانی ، کریم ؛  آذربایجانشرقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح شبکه های قدرت
رضایی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل برنامه های کامپیوتری مطالعه سیستم و شبکه
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو( متن ) ؛  تهران متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شبکه های داده ها برای جهان امروز و فردا
لمبرت ، توماس ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل های ثابت بهره برداری
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری شبکه ها :مبانی مهندسی برق
شماره راهنما: گ‌-۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق
شماره راهنما: گ‌-۵۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای ثابت بهره برداری
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛  ارومیه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :شبکه های کنترل گسترده (DCS)
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش کنترل و ابزاردقیق ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :آشنایی با روشهای نصب شبکه اطاق فرمان مرکزی نیروگاههای گازی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۵ -۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6