کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روژه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ب‍رق‌ م‍ص‍رف‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
governmental institute
ت‍ش‍وی‍ق‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
گ‍زارش‌ آم‍اری‌
ب‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
اردب‍ی‍ل‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ن‌اج‍ی‍اب‍رذآ ی‌اه‌ق‍طن‍م‍ ق‌رب‍ ت‌ک‍رش‍
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍اج‍ان‌
[ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۷۷
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان .معاونت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذرباجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قسمتی از مقررات و دستورالعملهای مربوطه با تامین و محاسبه بهای برق مصرفی صنایع
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۷
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [ارومیه ] شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۷
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا] برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳۲/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا] برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۵۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا] برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۲/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا] برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قسمتی از مقررات و دستورالعملهای مربوط به تامین و محاسبه بهای برق مصرفی صنایع
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تهران [بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجرای طرح تشویق صنایع
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۸۰
ورازت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۱۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۸۱
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماهانه تولید و انتقال نیروی آذربایجانغربی مهرماه سال ۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۸۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری مرداد۱۳۷۲
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش کارکرد ماهانه
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش جمع آوری اطلاعات پروژه CPP نیروگاه حرارتی تبریز - دستور کارMPPNI01
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۲۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح گازسوز کردن نیروگاه حرارتی تبریز
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تهران شرکت برق آذربایجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
رزومه لاتین
 
 
TitleResume
ن اجیابرذآ ی اه قطنم ق رب ت کرش ؛  http://www.azrec.co.ir
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۷۴
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2