کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ آم‍ار
خ‍راس‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
اک‍ت‍ش‍اف‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ب‍رق‌ --ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍رق‌ پ‍م‍پ‍اژ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌
آم‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
ان‍ت‍خ‍اب‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادزاده‌، رض‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ی‍زدان‌ ب‍خ‍ش‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
م‍ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
س‍وال‍ون‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌]
ای‍ران‌. وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌. م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌. گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ آم‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار ماهانه دی ماه ۱۳۷۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد] شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان در آئینه آمار سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تحلیلی قیمت برق پمپاژ آب کشاورزی و نحوه تامین
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای خراسان در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۶۸ شرکت برق منطقه ای خراسان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .مدیریت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان . مدیریت برنامه ریزی . گروه کارشناسان آمار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزشیابی درون سازمانی
یزدان بخش ، حبیب اله ؛  [مشهد] شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار (لوح فشرده )
ایران . وزارت نیرو. شرکت برق منطقهای خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: 7 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات آماری و گزارش نیروگاهها و شبکه خراسان در سال ۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۳۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اکتشافی پی جویی مقدماتی ذغالسنگهای حرارتی ناحیه جنوب طبس ( مازینو)
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان ؛  [خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هشتمین دوره ارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و استان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای استفاده از سیستم مکانیزه ( نگهداری حسابها )با کامپیوترهای P.C
محسن پور، محمد ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۶۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استراتژی ، انتخاب و ارزیابی منابع خرید
عبادزاده ، رضا ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اولین دوره ارزشیابی شعبات برق روستایی شرکتهای توزیع نیروی برق
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی طوس
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
برق منطقه ای خراسان از نگاه آمار۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای خراسان   ،
شماره راهنما: 41 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
یکصد سال تاریخ صنعت برق خراسان
سوالونی ، غلامرضا ؛  تهران شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌س۹‌ی۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک