کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍ش‍ه‍د
خ‍راس‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رک‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
اک‍ت‍ش‍اف‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ذغ‍ال‌ س‍وز خ‍راس‍ان‌
واح‍ده‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍رق‌ پ‍م‍پ‍اژ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌
آم‍ار
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌]
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌. م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌. گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ آم‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ون‍ن‍ک‍و ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ون‍ن‍ک‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار ماهانه دی ماه ۱۳۷۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد] شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان در آئینه آمار سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین دوره ارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و استان خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۷۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی و شاخصهای ارزشیابی واحدهای مختلف توزیع نیرو
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه مطالعات بهینه سازی مصرف برق در شهرکهای صنعتی
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تحلیلی قیمت برق پمپاژ آب کشاورزی و نحوه تامین
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۵۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [بی جا] برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای خراسان در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۶۸ شرکت برق منطقه ای خراسان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .مدیریت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان . مدیریت برنامه ریزی . گروه کارشناسان آمار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۷۸
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد سال ۱۳۷۴ نیروگاه شیروان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات آماری و گزارش نیروگاهها و شبکه خراسان در سال ۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۳۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [بی جا] برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ضرورت احداث نیروگاه ذغالسوز خراسان
شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت موننکو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اکتشافی پی جویی مقدماتی ذغالسنگهای حرارتی ناحیه جنوب طبس ( مازینو)
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان ؛  [خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه زغال سوز خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت موننکو ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2