کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍راس‍ان‌
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
م‍ع‍ی‍ار ن‍ظارت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ذغ‍ال‌ س‍وز خ‍راس‍ان‌
واح‍ده‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ح‍وادث‌
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ارس‌
ج‍ب‍ران‌ س‍ازی‌
آم‍ار
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‍ه‌، م‍ه‍رداد
پ‍ور س‍ل‍طان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
اص‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍لای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ون‍ن‍ک‍و ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان در آئینه آمار سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی و شاخصهای ارزشیابی واحدهای مختلف توزیع نیرو
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت برق منطقه ای خراسان
ملایی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دستورالعملهای مربوط به جبران سازی در مناطق خانگی شرکتهای توزیع برق منطقه ای فارس و خراسان
شرکت توانیر ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دستورالعملهای مربوط به جبران سازی در مناطق خانگی شرکتهای توزیع برق منطقه ای فارس و خراسان
سازمان توانیر ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دستورالعملهای مربوط به جبران سازی در مناطق خانگی شرکتهای توزیع برق منطقه ای فارس و خراسان
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دستورالعملهای مربوط به جبران سازی در مناطق خانگی شرکتهای توزیع برق منطقه ای فارس و خراسان
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۷۸
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش حوادث سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۷ شبکه
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۱۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث سال ۱۳۸۰ برق منطقه ای باختر ، خراسان
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۷/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث سال ۱۳۷۸ شرکتهای برق منطقه ای مازندران ، خراسان و باختر
[تهران توانیر   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [بی جا] برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه زغال سوز خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران شرکت موننکو ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پایگاه داده شبکه توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ارتباط خراسان به شبکه سرتاسری
صادقیه ، مهرداد ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مهندسی ترانسفورماتورهای قدرت
احمدی پور، محمود ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای خراسان تاسال ۱۳۹۳
اصیلی ، محسن ؛  تهران وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه و تدوین معیارهای نظارت برای دستیابی به سیستم عملکرد پیمانکاران در بخش تولید شرکت برق منطقه ای خراسان
پور سلطانی ، حمید رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2