کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
گ‍زارش‌ آم‍اری‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
زن‍ج‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طراح‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳ : زن‍ج‍ان‌)
ک‍ردل‍و، ی‍دال‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور زنجان ۲-۳ شهریور۷۳
سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور( دومین :۱۳۷۳ : زنجان ) ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌س۸،‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تست تجهیزات پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت ابهر گروه دوم
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پارامترهای تصمیم گیری در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی ، گازی و رزینی
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۸
زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر آمار و اطلاعات مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای مدیریت مصرف برق جلد۱ ،۲
شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۴
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور
گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور(دومین :زنجان :۱۳۸۱) ؛  زنجان دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری دی ماه ۱۳۷۴شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۹۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری مرداد۱۳۷۲
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه تحقیقات و استانداردها
شرکت برق منطقه ای زنجان .دفتر تحقیقات فنی ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۷۹
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه زنجان ( .برگزارکنندگان )دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( نهمین :۱۳۸۳ :زنجان ) ؛  زنجان دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۷۱
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بودجه آموزش ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق زنجان از نگاه آمار سال ۱۳۸۲
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سنجش رضایت مندی مشترکین برق شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۴۰۳
کردلو، یداله ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2