کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
گ‍زارش‌ آم‍اری‌
ب‍ار
ح‍وادث‌
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آذرآب‍اد، ک‍م‍ال‌
س‍ی‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ک‍وه‍ی‌، گ‍ودرز
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۸
زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر آمار و اطلاعات مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار مدیریت مصرف برق صنایع :شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۳۹۰
آذرآباد، کمال ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۵/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۴
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری مرداد۱۳۷۲
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش حوادث سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۷ شبکه
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۱۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث شرکت برق منطقه ای آذربایجان سال ۱۳۸۰
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۴/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و محاسبه شاخصهای اندازه گیری بهره وری شرکت برق منطقه ای زنجان در ساهای مالی ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۴
شکوهی ، گودرز ؛  [زنجان مرکز آموزش مدیریت دولتی استان زنجان   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۷۹
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تاسال ۱۳۹۳
سیاهی ، حسن ؛  تهران وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سنجش رضایت مندی مشترکین برق شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تاسال ۱۳۹۳
سیاهی ، حسن ؛  [زنجان ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک