کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍اک‌ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
ب‍ی‍ورزن‌، رض‍وان‌ رش‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار مدیریت مصرف برق صنایع :شرکت برق منطقه ای گیلان
وزارت نیرو .امور برق . معاونت برنامه ریزی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار مدیریت مصرف برق صنایع :شرکت برق منطقه ای گیلان
امور برق .معاونت برنامه ریزی ؛  [بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۰
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۴/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد شرکت برق منطقه ای گیلان در برنامه پنجساله اول ۱۳۶۸-۱۳۷۲ پست روستائی سیاهکل
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای گیلان ؛  گیلان برق منطقه ای گیلان   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث سال ۱۳۸۰ شرکتهای برق منطقه ای سمنان ، فارس ، یزد
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۵/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث سال ۱۳۷۸ شرکتهای برق منطقه ای مازندران ، خراسان و باختر
[تهران توانیر   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۳
بیورزن ، رضوان رشید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۵۹
[تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: 233 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک