کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ارس‌
ب‍اره‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
پ‍س‍ت‌ ری‌ ش‍م‍ال‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ای‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ب‍ری‍ک‍ره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۳۲۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌-آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا-م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
ام‍ی‍ر ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍ل‍وان‍ف‌، م‌.پ‌
اش‍ت‍رن‌، و.ای‌
پ‍ورزن‍د، خ‍ل‍ی‍ل‌
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
س‍ع‍ی‍دی‌، ال‍ی‍اس‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی جهت جوشکاری باسبارهای آلومینیومی پستهای یزد و فسا
احمدی ، بیژن ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، ؟
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از ID Fan. G,. R. Fan بویلر نیروگاه اهواز
امیر نژاد، حسین ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بویلر کمکی رامین اهواز
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی کار در آزمایشگاههای شیمی
سیلوانف ، م .پ ؛  تهران روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آمار و عملیات انجام شده مدیریت منطقه دو تهران
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مهر ماه سال ۱۳۶۳
شرکت توانیر .گروه آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی فارس
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی اصفهان واحد ۲
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاسیسات سنکرنیزاسیون در نیروگاهها
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صدمه دیدن ترانسفورماتور T5پست ری شمالی
پورزند، خلیل ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آزمایشات برای پروژه پستهای هرمزگان - کرمان
سعیدی ، الیاس ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش بریکرهای روغنی ۶ الی ۳۵ کیلوولت
اشترن ، و.ای ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه سیاه بیشه
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم /بازسازی
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9