کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‍ری‍ز
دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍ول‍ت‍ی‌ آم‍پ‌
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌
ب‍اره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌-آم‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍رق‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ف‍رم‍ه‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو -ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
ت‍ک‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بویلر کمکی رامین اهواز
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی امکانات منطقه غرب تهران جهت احداث نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی
وزارت نیرو -شرکت توانیر ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گردهمایی بررسی مشکلات ساخت داخل در صنعت برق :مجموعه مقالات
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران ] تکاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایش مقره های خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان - بندرعباس در کشور ژاپن
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول خوردگی و حفاظت کاتدی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفترمدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگره ۱۹۸۴ گروههای ۱۲ ،۱۱ ، جلد اول
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دیسپاچینگ مخابرات ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورکار با دستگاه مولتی آمپ
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).امور رلیاژ ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه مشترک برق ما بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس
شرکت سهامی انتقال و تولید نیروی برق ایران (توانیر ).مرکز خدمات مهندسی اطلاعات توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آمار و عملیات انجام شده مدیریت منطقه دو تهران
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مهر ماه سال ۱۳۶۳
شرکت توانیر .گروه آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاسیسات سنکرنیزاسیون در نیروگاهها
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه سیاه بیشه
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم /بازسازی
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سر کابل بندی ۱۳۲ کیلوولت پست سردرود
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیمان
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9