کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ال‍زی‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌
زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ای‍ران‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ای‍م‍ن‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ب‍اس‌ ب‍اره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا
ک‍لاری‍ف‍ای‍ره‍ا
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باس بارها یا شینه ها(Busbars)
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی .دفتر مهندسی انتقال ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توجیهی طرح تعمیرگاهها و آزمایشگاههای مرکزی توانیر( کارگاههای تعمیرات اساسی )
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق برق ایران ( توانیر ).دفتر فنی تولید ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۵۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تفضیلی اهم مشکلات نیروگاهها
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۷۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین سمینار کارشناسان ومسئولان تعمیرات مکانیک نیروگاهها
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش بهره وری نیروگاهها .سمینارمدیریت های تولید - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وپنجمین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه طوس
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار تخصصی روسای بهره برداری و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نوزدهمین گردهمایی مسئولان شیمی نیروگاه اردیبهشت ۱۳۷۸ - نیروگاه اسلام آباد اصفهان
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست ودومین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یازدهمین سمینار تخصصی کنترل وابزار دقیق نیروگاهها ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۷۵ - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات و گزارشهای سیمین (۳۰ )سمینار شیمی نیروگاهها
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان استفاده مجدد از آب صاف شده زیر آب کلاریفایرها جهت مصارف کشاورزی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نظارت بر عملکرد گروههای اجرایی نیروگاه درارتباط با مسایل زیست محیطی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر. دفتر فنی تولید. گروه محیط زیست   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تصفیه پسابهای صنعتی واحدهای نیروگاهی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح کلی آئین نامه تشویق و تنبیه در زمینه ایمنی
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور مالزی جهت شرکت و ارائه مقاله در دومین کنفرانس بین المللی ( آسیائی - آفریقائی )انرژی برق در شهرکوالا لانپور ( ۵ الی ۸ سپتامبر ۱۹۹۴ / ال ۱۷ شهریور۱۳۷۳)
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6