کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور
ژاپ‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
پ‍س‍ت‌ گ‍چ‍س‍اران‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
خ‍ازن‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ب‍اس‌ ب‍اره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا
رخ‍ت‍ک‍ن‌
س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ چ‍رخ‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باس بارها یا شینه ها(Busbars)
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی .دفتر مهندسی انتقال ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تست ترانسفورماتور، تستهای عمومی و انفرادی و اختصاصی
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات کارخانه ای سیستمهای جریان مستقیم واحد یک و دو نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی شهید رجائی در ژاپن
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به شرکت زیمنس ، جلد ۲( مدارک تست جرثقیل سقفی )
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی بررسی سیکل ترکیبی
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۱۳۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم و بازسازی
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۱۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی ساختمانی نیروگاه حرارتی شهید سلیمی ( نکا )در بمباران روز۱۳۶۵/۹/۱۵
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۵۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به ژاپن نظارت بر آزمایشات هیدرواستاتیک هیترهای فشار قوی نیروگاه حرارتی غرب
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۵۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی - مالی نیروگاههای تبریز-بندرعباس -اصفهان ( ۳۲۰مگاوات )
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲]
شماره راهنما: گ‌-۴۷۶/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی و نحوه ترمیم ترکهای مجاری ورودی و خروجی برج خنک کننده نیروگاه زرند
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵]
شماره راهنما: گ‌-۴۷۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعه نصب خازن در ناحیه جنوبشرقی
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱]
شماره راهنما: گ‌-۴۸۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش قطعیهای ناحیه بندرعباس
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۸۲/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات کارخانه ای سیستمهای جریان مستقیم واحد یک و دو نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی شهید رجائی در ژاپن
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۱۴/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی فنی مناقصه دو دستگاه ترانسفورماتور رزرو ۴۰۰ مگاولت آمپر ۲۰/۲۳۰ کیلوولت نیروگاه رامین
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توجیهی محل استقرار و تیپ مناسب رختکن در نیروگاه
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت راجع به بررسی مطالعات انجام یافته توسط کنسرسیوم طرح نکا - موسسه DHI در مورد آبگیر نیروگاه شهید سلیمی ( نکا )در کشور دانمارک
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی تحویل دائم پستهای پروژه گچساران شیراز
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۲۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت پروژه های انتقال نیرو سال ۱۳۶۲
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد رزین بی یون کن در تصفیه آب
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2