کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ .م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ .گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال ۱۳۸۰
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک