کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .گ‍روه‌ آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار
ب‍اره‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مهر ماه سال ۱۳۶۳
شرکت توانیر .گروه آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال ۱۳۸۰
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال ۱۳۸۱
شرکت توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و شش سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۱-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و هفت سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۲-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک