کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ .دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍رق‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌
ن‍ص‍ب‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍ازی‍اب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از
ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
طرح‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ت‍ون‍د
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی و اقتصادی نیروگاه گازی و بخاری در چابهار
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قیمت برق متوسط تولیدی نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نصب نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی درشمال فارس
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین ساختگاههای باقیمانده توربینهای گازی V94.2 و بررسی اولویت نیروگاه بخاری بندر عباس
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۴۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنی و اقتصادی روش بهره برداری از توربین های گازی نیروگاه کرمان
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توجیهی بازیابی قدرت نیروگاه گازی ری با استفاده از واحدهای مشابه
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاه بخاری دست دوم با نیروگاه گازی
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی احداث سد و نیروگاه آبی گتوند علیا
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه انتقال گاز وبرق
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت سیستم تولید طی سالهای دهه هشتاد
شرکت توانیر.معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه های با تولید پراکنده
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های تولید پراکنده و نیروگاه های متمرکز
شرکت توانیر.معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی توجیه پذیری ۱۰۰۰ مگاواتی توسعه طرح نیروگاه گتوند
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی گزینه های مختلف نیروگاه زمین گرمایی سبلان و نیروگاه گازی معادل
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل استفاده از نرم افزار ارزیابی اقتصادی نیروگاه (EEPLANT)
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی نیروگاه های گازی
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ظرفیت نیروگاهی جدید مورد نیاز تا سال ۱۳۹۰
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۴۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ظرفیت نیروگاهی جدید مورد نیاز تا سال ۱۳۹۰
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۷۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات فنی و اقتصادی نیروگاه های کشور (سال پایه قیمت ها:۱۳۸۰)
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک