کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د ت‍اری‍ک‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
ک‍ام‍ی‍ون‍ه‍ای‌ ول‍وو
ه‍ن‍دس‍ه‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌
واح‍ده‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ی‍رو
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ای‍زولات‍وره‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ج‍وم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
س‍وخ‍ت‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌-ای‍ران‌
ب‍رق‌ -پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍وت‍وره‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
روش‍ن‍ای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
آم‍ار - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
گ‍ب‍ن‍ی‍ه‌، آن‍دره‌
ص‍ف‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌
ن‍ص‍ف‍ت‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍م‍دن‌، ف‍ری‍دون‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : س‍اری‌)
اودوز، ژان‌
ب‍رن‌، آگ‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ارس‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ م‍ازن‍دران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ رن‍ا
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌ رن‍ا
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌(ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
اختر فیزیک هسته ای
اودوز، ژان ؛  تهران شرکت سهامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۶۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اشعه ایکس
گبنیه ، آندره ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک وسترمان
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشنایی
کلهر ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل هندسه فضایی
صفاری ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۵۷‬,‭‌ص۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار :مقدمه موضوعی و تاریخی ، اندازه گیری ، نمونه برداری ، شاخصهای توصیفی ، استنباط آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران شرکت سهامی جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات دومین کنفرانس سراسری ایمنی در صنعت برق
کنفرانس سراسری ایمنی در صنعت برق (دومین :۱۳۷۲ : ساری ) ؛  ساری شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ک۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زمینه جامعه شناسی
برن ، آگ ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱۴‬,‭‌پ۴،ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
کلباسی انارکی ، سعید ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸۲،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی طرح نیروگاه کوچک سد تاریک
شرکت آب منطقه ای گیلان ؛  [رشت ] شرکت سهامی آب منطقه گیلان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش های انجام شده در طبیعت و در آزمایشگاه برای انتخاب مقره در مناطق آلوده به نمک
[تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای تعمیرات جعبه فرمان کامیونهای ولوو نوع 40000
[بی جا] شرکت سهامی رنا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نصب تجهیزات پستهای فوق توزیع
هاشمی ، محمد ؛  [بی جا] شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مکمل راهنمای تعمیرات موتورهای TD 120 برای موتورهای مدل E, F, G و مشخصات و اطلاعات در مورد تعمیرات موتورهای TD 121, TD 120, TD 101, TD 100
شرکت سهامی خاص رنا ؛  تهران شرکت سهامی خاص رنا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۰۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه واحدهای حرارتی
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای فارس ؛  شرکت سهامی برق منطقه ای فارس   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ومطالعه سوختهای مصرف شده نیروگاههای هسته ای ونگهداری آنها دراستخرهای خنک کننده
تمدن ، فریدون ؛  وزارت نیرو. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8