کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وری‍ت‍ا -، آک‍ی‍و-
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌(ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌)
خ‍دم‍ات‌ -- آس‍ی‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
روش‍ن‍ای‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
م‍وری‍ت‍ا، آک‍ی‍و
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک وسترمان
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشنایی
کلهر ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی فراملی
غمامی ، مجید ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۶۱۴/۸‬,‭‌غ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عملکرد
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۹۴/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ع۱۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در بخش خدمات
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۸۰/۵‬,‭‌ع۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ژاپن
موریتا، آکیو ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭‌م ۹‌س۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک