کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د وان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( ت‍وان‍ی‍ر ).دف‍ت‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ب‍اس‌ ب‍اره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باس بارها یا شینه ها(Busbars)
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی .دفتر مهندسی انتقال ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک