کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ح‍ال‍ت‌ گ‍ذار
م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ای‍زولات‍وره‍ا
س‍وخ‍ت‍ه‍ا
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍س‍م‍ان‍ه‍ای‌ پ‍رت‍وزا
Transmission line
 
پدیدآور:
ت‍م‍دن‌، ف‍ری‍دون‌
ک‍ام‍ی‍ار، ح‍م‍ی‍درض‍ا
دن‍وی‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، ن‍ی‍وا
ش‍اه‍وردی‍ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ( م‍ش‍ان‍ی‍ر)
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
)ری‍ن‍اش‍م‍(ق‌رب‍ ی‌س‍دن‍ه‍م‍ ت‌ام‍دخ‍ ی‌م‍اه‍س‍ ت‌ک‍رش‍
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (م‍ش‍ان‍ی‍ر)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش های انجام شده در طبیعت و در آزمایشگاه برای انتخاب مقره در مناطق آلوده به نمک
[تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ومطالعه سوختهای مصرف شده نیروگاههای هسته ای ونگهداری آنها دراستخرهای خنک کننده
تمدن ، فریدون ؛  وزارت نیرو. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پسمانهای حاصل از چرخه سوخت - نگهداری ودفن آنهادرانبارهای زیرزمینی
تمدن ، فریدون ؛  وزارت نیرو. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک لاتین
 
 
Transmission line tower
)ریناشم(ق رب ی سدنهم ت امدخ ی ماهس ت کرش   ،
شماره راهنما: T-206
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای ایمنی ( جلد اول )
کمیته ایمنی مشانیر ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۰۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی معدن ( انگلیسی - فارسی )
شاهوردیلو، محمدرضا ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌ش۲و۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیستمهای حفاظتی در حالت گذار
دنوید آذربایجانی ، نیوا ؛  [تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۷۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ژئوترمال =Geothermal
کامیار، حمیدرضا ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۱۹۹/۵‬,‭‌ک۲ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۰۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزهای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فایل های دیجیتال و بانک اطلاعات حاصل از مطالعات انجام شده برای تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک