کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ - ح‍ف‍اظت‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍زرگ‌
ن‍ظر س‍ن‍ج‍ی‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
لام‍پ‌ ک‍م‌ م‍ص‍رف‌
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
آم‍ار ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ت‍ران‍س‌
ب‍رق‌ - م‍ص‍ارف‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‌
آم‍ار
ت‍ل‍ف‍ات‌
ارزی‍اب‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ن‍درآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دی‌ زاده‌، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دن‍ژاد ش‍ورک‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍وی‍ون‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ . م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ . دف‍ت‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ح‍راس‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر- م‍ع‍اون‌ آم‍ار و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ غ‍رب‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . دف‍ت‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ س‍م‍ن‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د وان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ( ت‍وان‍ی‍ر.) ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍ازن‍دران‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ . دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍ون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ . دف‍ت‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و شش سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۱-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و هفت سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۲-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۵
شرکت برآورد قدرت و انرژی ( بقا) ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری مرکز اطلاع رسانی . گروه تحلیل و انتشار آمار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران تولید نیروی برق در سال ۱۳۸۵
شرکت برآورد قدرت و انرژی ( بقا) ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری مرکز اطلاع رسانی . گروه تحلیل و انتشار آمار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی تلفات در شبکه های توزیع
شرکت مادر تخصصی توانیر . معونت برنامه ریزی . دفتر مدیریت مصرف برق ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر . معونت برنامه ریزی . دفتر مدیریت مصرف برق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۹۲/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظر سنجی درباره گزارش های آماری صنعت برق در سال ۱۳۸۵
تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ ۱۳۸۴
وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر .شرکت سهامی برق منطقه ای غرب ؛  وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر. شرکت سهامی برق منطقه ای غرب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۳۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت بهره برداری . دفتر فنی انتقال ؛  [زنجان ] شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت بهره برداری . دفتر فنی انتقال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۵۴/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت بهره برداری . دفتر فنی انتقال ؛  [زنجان ] شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت بهره برداری . دفتر فنی انتقال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۵۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پمباژ فتوولتائیک آب
احمدی زاده ، عبدالامیر ؛  شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۴۰۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش موثر کمیته ها در تصمیم گیری
موسویون ، سعید ؛  شرکت مادر تخصصی تولید وانتقال نیروی برق ( توانیر.) شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران . معاونت منابع انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی وضعیت صنعت برق کشورهای منطقه و مقایسه با صنعت برق ایران
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت مادر تخصصی توانیر- معاون آمار و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران ۱۳۸۸
تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 536 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به هشت سال مدیریت مصرف برق در صنایع بزرگ استان سمنان
تهران شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت برق منطقه ای سمنان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۸۵‬,‭ر۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع استان یزد با حضور نیروگاه BOO
جعفری بندرآبادی ، محمدعلی ؛  یزد وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر . شرکت برق منطقه ای یزد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۵۰۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع کشور با استفاده از ابزارهای تشویقی
محمدنژاد شورکایی ، حسین ؛  تهران وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: گ‌-۵۰۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده
حراست شرکت مادر تخصصی توانیر ؛  تهران حراست شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭د۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۲۰۰۰مگا وات نیروگاه سایه
تهران وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر . دفتر مدیریت مصرف برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۵۰۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه جامع اثرات هارمونیکی استفاده انبوه از لامپ کم مصرف
تهران وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت برنامه ریزی . مدیریت مصرف برق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۵۰۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت بار
تهران وزارت نیرو . شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت برنامه ریزی . دفتر مدیریت مصرف برق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۵‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2