کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ .م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ .گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و شش سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۱-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و هفت سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۲-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک