کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اطری‌ ش‍ارژره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ب‍ات‍ری‌ ش‍ارژره‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ب‍رق‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍رم‍ک‍ن‍ه‍ای‌ آب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍وش‍ه‍ر
ول‍ت‍اژ م‍ت‍وس‍ط
ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍ال‍ن‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
م‍ت‍ن‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ی‍روزی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌اس‍لام‌آب‍اد
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ پ‍ی‌ .ال‌ .س‍ی‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌آب‍اد
 
پدیدآور:
دف‍ت‍ر م‍ش‍اوران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍ام‍ل‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(ش‍ان‍زده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۰:ت‍ه‍ران‌)
ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌( دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۸۰:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
شرکت متن ؛  تهران شرکت متن   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسیهای کلیدهای با حجم روغن کم در شبکه های ولتاژ متوسط از نظر سرویس و نگهداری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی - سیالاتی مبادل های بکار رفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستمهای مخابراتی PLC
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی کلیدهای با حجم روغن کم در شبکه های ولتاژ متوسط از نظر سرویس و نگهداری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح انتقال تکنولوژی دیگهای بخار نیروگاهی و تجهیزات مشابه
[تهران ] شرکت متن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باطری شارژرها
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی مدلسازی مصارف برق در بخش خانگی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش انرژی ؛  تهران شرکت متن . بخش انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق تهران ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۰
همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق ( دومین : ۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‍ه ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۳۰ مهر تا۲آبانماه ۱۳۸۰ تهران
کنفرانس بین المللی برق (شانزدهمین :۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت متن در سالهای ۱۳۷۷ و۱۳۷۸
دفتر مشاوران مدیریت عامل ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش گرمکن های آب تغذیه و هوازدا
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازه سالن توربین نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه نکا( شهید سلیمی )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پساب نیروگاه شهید محمد منتظری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی پساب نیروگاه شهید بهشتی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه شهید فیروزی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه بوشهر
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8