کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌3D Studio Max
۱۰۱ک‍ت‍اب‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‍م‍راه‌ ل‍غ‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍ع‍ال‌
ش‍ام‍ل‌۱۰۱ ک‍ت‍اب‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ارس‍ی‍ک‍ا ۸۰ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
۱۰۱کتاب کامپیوتری بهمراه لغتنامه فارسی فعال
شرکت مهندسی -پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 23 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
پارسیکا ۸۰ دایره المعارف عمومی
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 52 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
شامل ۱۲۰کتاب کامپیوتری
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 53 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم 3D Studio Max
شرکت مهندسی پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 38 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک