کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شستشوی شیمیایی
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تصفیه پسابهای صنعتی واحدهای نیروگاهی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای حفاظت در مقابل خوردگی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه شهید رجایی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت خارج از کشور:شستشوی شیمیایی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۴/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل انجام شستشوی شیمیایی بویلرهای نیروگاهی
پژهشگاه نیرو .پژوهشکده تولید نیرو ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک