کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
ارت‍ب‍اط
پ‍روت‍ک‍ل‌ زم‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا۱۸۰۰م‌
م‍دی‍ری‍ت‌tnemeganam
دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌
پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ن‍اف‌
س‍ون‌ ت‍زو، ق‍رن‌ ۶ ق‌.م‌
ری‍ب‍اچ‍ی‍ک‌، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ ، ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
[ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌]
س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍وا واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
هوای پاک
شرکت کنترل هوا وابسته به شهرداری تهران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول [ پیایند :]بانک اطلاعات شهری
تهران شهرداری تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۳‌ک۱۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس مدیریت استراژیک
تهران شهرداری تهران ، شرکت مهندسی نیروی نفت ، صدا و سیما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 61 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات در جهان معاصر تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی
معتمدنژاد، کاظم ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌م۶‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول : بانک اطلاعات شهری
تهران [شهرداری تهران ]   ، [۱۳۸۹]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه ۸۳‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهر تهران ۱۳۸۹ سالنامه آماری شهر تهران
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JS‬,‭۷۴۶۹‬,‭‌ت۹‌ش۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول
تهران [شهرداری تهران ]   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه ۸۳‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین و قواعد رزم سون تزو
سون تزو، قرن ۶ ق .م ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭U‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹‍ه۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهر تهران ۱۳۹۱
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ت۹۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JS‬,‭۷۴۶۹‬,‭‌ت۹‌ش۸۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آمارنامه شهر تهران ۱۳۹۱
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 788 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 787 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پردازش ابری
تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۱۳‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پروتکل زمانی شبکه های خبره
ریباچیک ، پیتر ؛  تهران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۷۵‬,‭ر۹‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه کشور
هاشمی ، سیدمناف ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JS‬,‭۷۴۶۳‬,‭آ۲‌ه۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پدافند غیر عامل استراتژی های توسعه و امنیت منطقه ی شهری
پورمحمدی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۹۲۶‬,‭‌پ۸۷‌پ۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک