کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ --ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ . -ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ . -ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
 
پدیدآور:
م‍ولای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ولائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‌.ا.ا
: خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شوراهای حل اختلاف به انضمام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، شعب تشخیص در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه قانون مذکور
مولایی ، مهدی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شوراهای حل اختلاف :به انضمام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، شعب تشخیص در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه قانون مذکور
مولائی ، مهدی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ همراه با قوانین و مفررات مرتبط
تهران bتلفن ناشر : ۰۴۱۱۵۵۵۳۲۵۹,آدرس ناشر :تبریز خیابان شریعتی شمالی طبقه زیرین ساختمان ۱۳۰ وجداندوست : خرسندی   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭،/آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شوراهای حل اختلاف
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون شوراهای حل اختلاف
تهران انتشارات روزنامه رسمی ج .ا.ا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک