کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ل‍ف‍ن‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
پ‍وس‍ت‍ه‌ه‍ا - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
س‍لاح‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ازش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
راج‍رز، اورت‌ ام‌
م‍ش‍ف‍ق‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍وب‌ ن‍ظر، ح‍س‍ن‌
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ک‍م‍ال‍ی‌ م‍ع‍اون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
م‍وری‍س‌، ن‍وی‍ل‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۵: ش‍ی‍راز)
س‍وخ‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
طاه‍ری‌ ان‍ارک‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ون‍ی‍ک‍ل‍ر ، ه‍ل‍م‍وت‌ ج‍ی‌ .ف‌
ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
م‍ل‍ک‌زواره‌ای‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
وای‍م‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ دارل‌
ه‍وش‍ی‍ار، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍وی‍دش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ف۴د۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
موریس ، نویل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رسانش نوآوری های رهیافتی میان فرهنگی
راجرز، اورت ام ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭ر۲ر۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی داخلی
گلسازشیرازی ، عبدالعلی ؛  شیراز نویدشیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۸۲۵‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تکتونیکی Tectonic Processes
وایمن ، برایان دارل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭و۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خطوط انتقال و موج برها
کمالی معاونی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ک۸‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمانهای پوسته ای
فرشاد، مهدی ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌پ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل تولید
هوشیار، عبدالعظیم ؛  شیراز دانشگاه شیراز (مرکز نشر)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتباط تلفنی
ملک زواره ای ، منوچهر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۱۶۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های برقی مقدماتی
کلهر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط
طاهری انارکی ، منصور ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭ط۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پدافند شیمیایی :شناخت ، عوارض و خنثی سازی مواد شیمیایی جنگی
مشفق ، علی اکبر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭JG‬,‭۴۴۷‬,‭‌م۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال گرما و جرم به روش جابه جایی
عرب یعقوبی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پتروژنز سنگهای دگرگونی
ونیکلر ، هلموت جی .ف ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۵‬,‭و۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تمدنهای پیش از تاریخ ، نظری به پیدایش انسان و سیر تمدن از ابتدا تا عصر فلزات
خوب نظر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭‌خ۹،‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیریهای صنعتی
سوخکیان ، محمد علی ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستمها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭و۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک وانجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (چهارمین :۱۳۷۵: شیراز) ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5