کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍ران‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍س‍ارت‌ خ‍ام‍وش‍ی‌
ن‍وس‍ان‌ ع‍ددی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍ج‍دی‍د س‍اخ‍ت‍ار
ف‍روپ‍اش‍ی‌
ف‍روپ‍اش‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رن‍ج‍ب‍ر، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍ران‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
فروپاشی های شبکه های برق جهان در سال ۱۳۸۲
شیرانی ،علیرضا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فروپاشی شبکه سراسری ایران در سی ام اردیبهشت ۱۳۸۰
شیرانی ، علیرضا ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۵۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
فروپاشی شبکه سراسی ایران در سی ام اردیبهشت ۱۳۸۰
شیرانی ، علیرضا ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
خسارتهای ناشی از عدم تامین برق در بخشهای خانگی ، تجاری و صنعتی
شیرانی ، علیرضا ؛  ۱۳۷۹
شماره راهنما: م‌-۲۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
نوسانات عددی در بررسی حالت های گذرای شبکه ها
رنجبر، علیمحمد%شیرانی ، علیرضا%فتحی ، امیرفرشاد ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان برق ایران   ، ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
محاسبه نقطه تعادل نش برای بازار انرژی
سلیمانی ، سودابه %شیرانی ، علیرضا%رنجبر، علیمحمد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
یک روش نوین در فاصله یابی خطوط انتقال با جبران سری
رنجبر، علیمحمد%فتحی ، امیر فرشاد%شیرانی ، علیرضا ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک