کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ اس‍ت‍ری‍و
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
ک‍وت‍س‌ ، ج‌ .ا
رادف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ت‍ون‌، ج‍رج‌ ت‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
ق‍اض‍ی‌م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
ع‍ب‍ده‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ارو، گ‌.م‌
ک‍ات‍ن‌، اف‌.آل‍ب‍رت‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ه‍ران‌
ک‍اگ‍ان‌، ه‍ان‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ف‍اطم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
س‍روش‌
ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌غ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی اساس زیست
سعیدی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌س۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
قاضی مقدم ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌ق۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پایه
مسترتون ، ویلیام ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۵‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :ساختاراتم ، ترمهای طیفی ، جدول تناوبی و خواص بنیادی اتم
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی =chemistry a conceptual approach third edition
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، اف .آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ،رابرت تورنتون ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک physicl chemistry
بارو، گ .م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی موادطبیعی
عبده ، یحیی ؛ 
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌ع۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی صنعتی
رادفر، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه -سفید و رنگی Photographic chemistry in black and white color photography
ایتون ، جرج تی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فضایی آلی ( استرئو شیمی ارگانیک La stereochimie organique )
کاگان ، هانری ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم Mass transfer operations
تریبال ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
کوتس ، ج .ا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5