کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وی‍د، داگ‍لاس‌
ت‍رن‍ی‌ ، ان‍درو
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
ک‍وت‍س‌ ، ج‌ .ا
آل‍ی‍ن‍ج‍ر ، ن‌ .ل‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز ، دادل‍ی‌
م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍اول‌، پ‍ل‌، م‌
ع‍ب‍ده‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌ ، ک‌
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی اساس زیست
سعیدی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌س۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ،رابرت تورنتون ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی موادطبیعی
عبده ، یحیی ؛ 
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌ع۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
کوتس ، ج .ا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز ، دادلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر ، ن .ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱‬,‭۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ، ک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ، اندرو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱‬,‭۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کربن
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭آ۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
پاول ، پل ، م ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬,‭‌پ۲۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی پایه
لوید، داگلاس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭‌ل ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک