کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
لاس‍ت‍ی‍ک‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اک‌ ن‍اور ، دون‍ال‍د ر
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
رادف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
زرگ‍وش‌ ، ک‍ی‍وم‍رث‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
ک‍اغ‍ذچ‍ی‌، س‍ه‍راب‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی صنعتی
رادفر، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت ؛  [تهران ] کاغذچی ، سهرابی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فرآیندها
کاک ناور ، دونالد ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختار شیمیایی و کنترل کیفیت پوشش های عایق سلیکونی (RTV) مورد استفاده در صنعت برق ، روش های کنترل کیفیت ، روش های بازرسی و روش های تعیین کهولت
زرگوش ، کیومرث ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲۷‬,‭‌ل۲ز۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک