کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ - ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
وگ‍ل‌ ، آرت‍ور آی‌
ک‍ات‍ن‌، اف‌.آل‍ب‍رت‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :ساختاراتم ، ترمهای طیفی ، جدول تناوبی و خواص بنیادی اتم
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، اف .آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ، آرتور آی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پایه های شیمی تجزیه کانی
عمیدزاده اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬,‭‌ع۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک