کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ م‍رادی‌، ش‍اه‍رخ‌
ج‍ه‍ان‍دار لاش‍ک‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۵-
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ارپ‌، دی‍وی‍د وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور
ب‍الازاده‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۸-
آق‍اپ‍ور م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
پ‍ارس‍ه‌
ف‍اطم‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
م‍ازی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور شیمی ( علمی و فنی )، فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
آقاپور مقدم ، رضا ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭آ۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :فارسی -انگلیسی Dictionary of chemistry: English -Persian
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی شیمی :انگلیسی - فارسی
بالازاده ، پرویز، ۱۳۱۸- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷‬,‭‌ب۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیمی
شارپ ، دیوید ویلیام آرتور ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ش۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی
قاضی مرادی ، شاهرخ ؛  تهران پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۹۷۱۸ز۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی :مجموعه مهندسی شیمی
جهاندار لاشکی ، مسعود، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۸۸۱۰۰۷۹۷خانم شیرخدایی ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۹۷۱۸ز۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک