کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍وروک‍راس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ؤل‍ف‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بوروکراسی
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۸‬,‭‌ص۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جدید سازمان ، مدیریت و علم مدیریت
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مؤلفین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ص۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چند مقاله
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ص۲‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ( مباحثی در مهندسی اجتماع )
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۳‬,‭‌ص۲‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک