کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍لام‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ -- - ف‍رم‍ان‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رش‍ک‍اری‌ وت‍راش‍ک‍اری‌-م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
ح‍زب‌ال‍ل‍ه‌
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ل‍ز ک‍اری‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌-اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ و دول‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وذری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ای‍رج‌
ای‍م‍ای‍ی‌، م‍اس‍اک‍ی‌
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ه‍رداد
وی‍ل‍س‍ون‌،لارن‍س‌-ا
دی‍ب‍اج‍ی‌،ص‍درال‍دی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ای‍ران‌
ت‍ی‍ب‍ر،ت‍ام‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
ک‍ش‍وری‌، اح‍م‍د رض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۳-
ک‍ش‍وری‌، اح‍م‍درض‍ا
رازان‍ی‌،ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ .دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌( س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌)
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ات‍اق‌ ب‍ی‍زرگ‍ان‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌، م‍رک‍ز م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعمیرات و نگهداری
تهران بانک صنعت و معدن ، مرکز مهندسی صنایع ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ت۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت سرپرستی در واحدهای صنعتی :به زبان ساده
هاشمی ، ایرج ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد کنترل کیفیت آماری
پورشمس ، مهرداد ؛  تهران مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود مستمر( کایزن )
ایمایی ، ماساکی ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
SO 9000Iاستانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت
تهران مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرز بکار بردن و نگاهداری ابزار دستی
سازمان صنایع کوچک ایران ؛  سازمان صنایع کوچک ایران   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌س۲۴،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های حقوقی تجارت خارجی :چگونه ادارات دولتی ذیربط در توسعه تجارت و سازمانهای کار و کسب میتوانند به صادرکنندگان و واردکنندگان کمک کنند
تهران کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری اتاق بیزرگانی و صنایع و معادن ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۷۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی Basic 1
دیباجی ،صدرالدین ؛  تهران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۳،/د۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناسای ماشین تراش و قطعات آن
نوذری ، محمدمهدی ؛  تهران سازمان صنایع کوچک ایران , سازمان صنایع کوچک   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ن۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع
رازانی ،عبدالمحمد ؛  تهران موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ر۲‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عدالت اجتماعی :مسائل اقتصادی خطبه های نماز جمعه
هاشمی رفسنجانی ، اکبر، ۱۳۱۳- ؛  تهران روابط عمومی و ارشاد اسلامی سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۲‬,‭‍ه۲‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حکومت در اسلام :خطبه های نماز جمعه
خامنه ای ، علی ، رئیس جمهور ایران ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌خ۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاهها پیرامون حزب الله
سازمان تبلیغات اسلامی .دفتر نمایندگی ( سازمان صنایع ملی ایران ) ؛  [تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌ح۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرمان تاریخی امام امت سرفصل نوینی در انقلاب اسلامی
تهران ارشاد اسلامی ، سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۱‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری
[تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۸‬,‭‌م۶‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول عقاید
کشوری ، احمد رضا ؛  [تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸‬,‭‌ک۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حزب الله
کشوری ، احمدرضا ؛  تهران سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۱/۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۵‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایزو ۱۴۰۰۰: راهنمایی برای استانداردهای مدیریت زیست محیطی
تیبر،تام ؛  تهران مؤسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌س۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هشت گام دراستقرار موفقیت آمیزایزو۹۰۰۰: نگرشی مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت
ویلسون ،لارنس -ا ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭و۹‌ه۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2