کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍روت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ف‍وق‌ ه‍ادی‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍ف‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌
آم‍ار
ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ت‍ع‍رف‍ه‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
لاوم‍ون‍د
ف‍راز، داری‍وش‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
ص‍ادق‍ی‌، ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍م‍ن‍دف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار ب‍رق‌، گ‍روه‌ آم‍ار ب‍رق‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ه‌ روش‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
[وزارت‌ ن‍ی‍رو]
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ای جامع در هزینه ها و تعرفه های برق
تهران تابش برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
ایران .وزارت نیرو ؛  [تهران ] [وزارت نیرو]   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشکده صنعت آب و برق ( شهیدعباسپور)۱۳۷۰-۱۳۷۶
صادقی ، کبیر ؛  تهران به روش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ص۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۸
ایران .وزارت نیرو ؛  [تهران ] [وزارت نیرو]   ، [۱۳۷۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۹
ایران .وزارت نیرو ؛  [تهران ] [وزارت نیرو]   ، [۱۳۷۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با ویژگیهای برق و صنعت برق کشور
سرافراز، مسعود ؛  دفتر منابع اطلاعات مدیریت و آمار برق ، گروه آمار برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۳۰سال صنعت برق به روایت آمار( ۱۳۷۶-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کد کامپیوتری جدول آب و بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مختصری از صنعت برق درکشور فرانسه
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعاتی برای توجه موسسات برق کشور جهت تجهیز نیروی انسانی
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی در مورد چگونگی سیستمهای مواجهه (Interface) در سیستم اینتراکتیک دازا و سیستم های جانبی کامپیوتر
فراز، داریوش ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی صنعت برق طی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران
[بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فوق هدایت در صنعت برق
لاوموند ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق در چین :گزارش هیئت اعزامی وزارت نیرو
شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آماری استفاده از خدمات کارشناسان خارجی توسط وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ، سال ۱۳۶۵
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق ایران در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه تربیت مهندسی کاربردی الکترونیک
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشگاه علم و صنعت ایران .دانشکده مهندسی برق
[تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9