کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وآوری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
داج‍س‍ون‌، م‍ارک‌
ف‍ل‍وی‍د، ک‍ری‍س‌
ف‍دائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ام‍ی‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ازت‍اب‌
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی در خدمت بنگاه
فلوید، کریس ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۵‬,‭‌ف۸‌ت۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم R & D: مدیریت دانش ، فناوری و نوآوری
میلر، ویلیام ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌م۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری و تکنولوژی
داجسون ، مارک ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۳/۸‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه (R & D)
فدائی منش ، امید ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌ف۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک