کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طراح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد -- اس‍ت‍ان‍دادره‍ا
ب‍رق‌ -- ج‍ری‍ان‌ -- ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍ک‍وس‌
م‍ب‍دل‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ورس‍ت‍ه‍وف‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‌
ول‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ی‍ن‍ک‍ل‍ر، ای‍ان‌راب‍رت‍س‍ن‌،
 
ناشر:
ک‍اروان‌ ح‍ل‍ه‌، طراح‌
طراح‌
دای‍ره‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، طراح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جداول و استانداردهای فولاد :کلید فولاد
ولی نژاد، عبدالله ، ۱۳۳۹ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۳۰۱‬,‭و۸۳‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمپرسورها
فورستهوفر، ویلیام ای ؛  تهران طراح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۹۰‬,‭‌ف۹‌ک۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی معکوس
تهران کاروان حله ، طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۸/۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنسورها و ترانسدیوسرها
سینکلر، ایان رابرتسن ، ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌م۲۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل کاربردی ارتینگ و باندینگ
تهران دایره صنعت ، طراح   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۷‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک