کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا - اث‍ر زل‍زل‍ه‌ - طراح‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ - طراح‍ی‌
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ .ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - طراح‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - طراح‍ی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
ت‍ج‍ی‍زه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍وس‍ک‌ ، راب‍رت‌
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍وروش‌
ب‍ات‌، ان‌ .دی‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌ ، ج‍وزف‌ ادوارد
ک‍م‍ب‍ل‌، ب‍روس‌
خ‍ورزاد ، ن‍ادر
آش‍ف‍ت‍ه‌ ، ج‍لال‌
ح‍دادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
اخ‍لاق‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌، آل‍ن‌
س‍ت‍اره‌ش‍ن‍اس‌، ی‍وس‍ف‌
س‍وخ‍ول‍وف‌، آ .آ
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
ن‍ص‌
ن‍ی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ال‍ب‍رز
آش‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
زری‍ن‍ک‍ار
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری توسط بیسک
ولوی ، میرحسن ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طراحی مهندسی
اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭ر۹‌م۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران
اسمیت ، آلن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی Machine drwing
بات ، ان .دی ؛  تهران نیک معارف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ب۲‌ن۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین
اخلاقی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ۱
تبریز آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۱
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۲
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آبرسانی شهری
آشفته ، جلال ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۵‬,‭آ۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AUTO CAD 2000<> اتوکد دوهزار]
اومورا، جورج ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول نقشه کشی و طراحی قالب :از غارها تا کامپیوتر
ستاره شناس ، یوسف ؛  ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۳‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبه پلان آبی : راهنمای بین المللی برای تحقیق و کاربرد
سوخولوف ، آ .آ ؛  تهران انتشارات یونسکو   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۳‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مهندسی
ماتوسک ، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجیزه وتحلیل و طراحی سیستم ها(به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ، کوروش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ماشین
خورزاد ، نادر ؛  تهران زرینکار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۷‬,‭‌خ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ HTML اچ .تی .ام .ال ]دینامیک دریک هفته
کمبل ، بروس ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه طراحی کامپیوتری سازه های بتن آرمه CAD concrete
همتی ، یحیی ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۰‬,‭-‍ه۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9