کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‌ک‍ی‍ن‍اک‍م‍ ت‌اع‍طق‍ ی‌زاس‍ل‍دم‍ و ی‌ح‍ارط
طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ب‍ازرس‍ی‌
۶۳ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
پ‍ای‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دوردس‍ت‌
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ خ‍طوط
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
آزم‍ای‍ش‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
آزم‍ای‍ش‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‍اب‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍م‍ن‍د ف‍ر، ک‍اوه‌
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ص‍ادق‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .ام‍ور ب‍رق‌
ن‍ی‍ک‍زاد، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
gerdoo
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت تابلو پایانه دستور کار شماره ۱۴
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد یراق آلات خطوط ۲۳۰ کیلوولت ایران
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد یراق آلات ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .امور برق ؛  ۱۳۷۳
شماره راهنما: اس‌-۲۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
سیستم انرژی بادی اجزای اصلی یک توربین بادی
نیکزاد، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی ترمز توربین بادی ۲۵ کیلو وات ؛T7
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژی های نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۲۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معیارهای طراحی مکانیکی خطوط کابل خودنگهدار خوایی فشار ضعیف و فشار متوسط بر اساس استانداردNRS 018-1
صادقی ، مسعود ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش های در حین ساخت و نهایی ژنراتور نمونه آزمایشگاهی
پژوهشگاه نیرو .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۵۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار های تحلیلی و مطالعات مقدماتی
پژوهشگاه نیرو .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۳۵۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مراحل (۱۵،۱۷ )مطالعه طراحی مقدماتی اجزاء مکانیکی -نهایی کردن اجزاء مکانیکی
فرهمند فر، کاوه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv۲۰)
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv ۲۰)
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  مازندران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
Autocad Mechanical 2015 (32 bit & 64 bit )
tehran gerdoo   ، 1393
شماره راهنما: 978 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک