کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‌ زاده‌، پ‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ زاده‌، پ‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های اقتصادی پیشرفته
عباس زاده ، پیام ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ع۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک