کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - آم‍وزش‌
خ‍دم‍ات‌ -- آس‍ی‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴۱۳‬,‭‌ع۲‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی آموزشی در سازمانها
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عملکرد
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۹۴/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ع۱۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در بخش خدمات
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۸۰/۵‬,‭‌ع۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک